Klassement

Klassement

Overzicht klassementen

Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020

 SeniorenDamesJuniorenJongensMeisjes
1Ysbrand Galama
83.75
Marrit v/d Wal
62.07
Rutger Haanstra
74.67
Wisse Broekstra
70.92
Inger Haanstra
56.67
2Bart Helmholt
79.21
Maureen Poiesz
58.48
Minne Smit
69.32
Wytse Steensma
67.51
Pytrix Westra
54.57
3Nard Brandsma
78.87
Femke Rispens
57.82
Peter Faber
68.48
Germ Terpstra
62.49
Hanneke Westert
54.41
4Sytse Bokma
76.85
Sigrid Bokma
57.59
Riemer Durk Krol
67.10
Douwe Abma
61.63
Hilde v/d Weij
50.96
5Freark Kramer
76.56
Tessa Kramer
56.48
Bouwe Westert
64.30
Arend Veenstra
60.44
Fenna Jongsma
50.25

Klassement FLB Jeugd 2020

 Jongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaarMeisjes tm 10 jaar
1Daniël Veenstra
18.66
Reinder Haanstra
19.43
Berber Haanstra
17.84
Vienne v/d Knaap
16.51
2Brent Monsma
18.55
Jorrit Bouwstra
18.36
Sanne Bouwstra
17.65
Yrsa Maats
12.85
3Sietse Post
18.19
Jort v/d Goot
14.23
Mare v/d Zee
15.32
4Wiebren Jongsma
17.04
Hannes Walta
14.00
Nynke Klijn Velderman
15.24
5Wieger Bijlsma
16.12
Daniël Haanstra
12.49
Femke Valkema
15.10

Klassement Jeugd voor FK/NK 2020

 Jongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaarMeisjes tm 10 jaar
1Riemer Zijlstra
20.29
Reinder Haanstra
19.43
Berber Haanstra
17.84
Vienne v/d Knaap
16.51
2Sietse Lefferts
19.38
Jorrit Bouwstra
18.36
Sanne Bouwstra
17.65
Yrsa Maats
12.85
3Daniël Veenstra
18.66
Jort v/d Goot
14.23
Mare v/d Zee
15.32
4Brent Monsma
18.55
Ysbrand Haanstra
14.17
Nynke Klijn Velderman
15.24
5Sietse Post
18.19
Hannes Walta
14.00
Femke Valkema
15.10

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond