Klassement

Klassement

Overzicht klassementen

Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020

 SeniorenDamesJuniorenJongensMeisjes
1Ysbrand Galama
144.30
Marrit v/d Wal
108.44
Rutger Haanstra
128.70
Wisse Broekstra
126.52
Pytrix Westra
97.83
2Nard Brandsma
139.64
Sigrid Bokma
101.85
Minne Smit
120.44
Wytse Steensma
116.73
Inger Haanstra
96.76
3Bart Helmholt
138.59
Maureen Poiesz
101.33
Wietse Nauta
119.55
Douwe Abma
110.61
Hanneke Westert
96.52
4Sytse Bokma
133.05
Tessa Kramer
101.15
Riemer Durk Krol
119.32
Germ Terpstra
108.09
Hilde v/d Weij
90.20
5Freark Kramer
132.43
Femke Rispens
100.19
Peter Faber
117.92
Arend Veenstra
106.16
Grytsje Veltman
88.37

Klassement FLB Jeugd 2020

 Jongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaarMeisjes tm 10 jaar
1Daniël Veenstra
27.96
Reinder Haanstra
28.96
Sanne Bouwstra
26.65
Vienne v/d Knaap
24.36
2Brent Monsma
27.20
Jorrit Bouwstra
27.33
Berber Haanstra
26.61
Yrsa Maats
12.85
3Sietse Post
26.87
Jort v/d Goot
21.47
Nynke Klijn Velderman
22.83
4Wiebren Jongsma
25.49
Hannes Walta
21.16
Mare v/d Zee
22.82
5Wieger Bijlsma
24.59
Daniël Haanstra
18.24
Brecht v/d Zee
22.01

Klassement Jeugd voor FK/NK 2020

 Jongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaarMeisjes tm 10 jaar
1Sietse Lefferts
22.34
Reinder Haanstra
19.43
Sanne Bouwstra
18.15
Vienne v/d Knaap
16.75
2Riemer Zijlstra
21.87
Jorrit Bouwstra
18.80
Berber Haanstra
17.96
Yrsa Maats
15.22
3Daniël Veenstra
20.11
Jort v/d Goot
14.64
Nynke Klijn Velderman
16.31
4Brent Monsma
19.73
Boaz Koster
14.60
Daniëlle Hielema
15.53
5Sietse Post
18.44
Ysbrand Haanstra
14.52
Brecht v/d Zee
15.37

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond