Sânfâldich fierljepkampioen Bart Helmholt tinkt oan comeback

Sânfâldich Frysk- en Nederlânsk fierljepkampioen Bart Helmholt sette yn 2016 in punt achter syn ymposante karriêre. Hy hat alles wol in kear wûn, mar der ûntbrekt noch ien ding: in sprong oer de 22 meter. Fjouwer jier nei syn ôfskie wol hy noch ien kear alles út de kast helje om dy grutte dream wier te meitsjen. Dat soe dan barre moatte op it NK yn Burgum op 19 septimber.

Bart Helmholt (37) hat nei syn fierljepkarriêre syn enerzjy stutsen yn training foar ‘De Sterkste Man’. En mei sukses: yn 2018 en 2019 wûn hy sulver op it NK oant 105 kilo. Undertusken makke hy op trainingen yn Burgum en op de Nederlânske Fierljep Manifestaasje (NFM) jierliks noch wol in pear fierljepsprongen. En dat giet noch altyd soepel.

Fitter as ea
Hy fielt him yntusken fitter as ea, en dat brocht him op de gedachte om it ljeppen wer op te pakken. Fan ‘t winter hie Helmholt oerlis mei syn âld-coach Arend-Tjeert Hofstee en syn âld-krêfttrainer Geert Hommes. Se kamen oerien om as team noch ien kear alles út ‘e kast te heljen foar de grutte dream fan Helmholt: oer de 22 meter ljeppe.

Helmholt op jacht nei rekôr
Yn in oantal trainingen wol Helmholt bepale oft syn nivo noch goed genôch is om de konkurrinsje oan te gean mei toppers as Nard Bransdma, Oane Galama, Thewis Hobma en Ysbrand Galama. Want hy docht allinne mei as hy ek echt ljeppe kin om de rekôrs en de haadprizen.
FK en NK útsteld nei septimber
It fierljepseizoen kin fanwege it coronafirus net yn maaie útein sette. Grutte eveneminten binne oant 1 septimber skrast. It Frysk Ljeppers Boun (FLB) hat yn oerlis mei it Nederlandse Fierljep Bond (NFB) dêrom besletten om it FK en it NK te ferpleatsen nei 5 en 19 septimber.

Bart Helmholt oer syn mooglike comeback

Yn 2017 makke Omrop Fryslân in dokumentêre oer de fierljepkarriêre fan Bart Helmholt. Yn Fryslân DOK is ûnder de titel ‘Ik wol alles winne’ te sjen hoe’t Helmholt doe ôfskied naam fan it fierljeppen.

Bron Omrop Fryslân

Persbericht Polsstok Bond Holland

PERSBERICHT 24 april 2020

Naar aanleiding van de laatste beslissingen van de regering over het Coronavirus in relatie tot de sport heeft het bestuur van de Polsstok Bond Holland op 23 april 2020 de volgende besluiten genomen.

1. Er worden in het seizoen 2020 geen nationale wedstrijden gehouden. Dus ook geen Tweekamp Fryslân-Holland en NFM (Nationale Fierljep Manifestatie). Omdat al deze wedstrijden vallen onder het criterium “evenement” die verboden zijn tot 1 september 2020. Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil. Zo mogelijk worden later wel de FK en NK fierljeppen gehouden (zie bij 3 en 4). De overige nationale wedstrijden zijn geschrapt. De afgelaste wedstrijden betreffen de Tweekamp, waarin de Hollanders het jaarlijks gezamenlijk opnemen tegen de Friezen; de NFM (Nationale Fierljep Manifestatie); het Jeugd NK en de wedstrijden van de Nationale Competitie. Voor al deze wedstrijden geldt dat deze vallen onder het criterium “evenement” en die zijn tot 1 september verboden. Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil.
2. Voorlopig worden er geen wedstrijden georganiseerd omdat dit door de overheid niet is toegestaan. Dit geldt in ieder geval tot de nieuwe richtlijnen van 19 mei bekend zijn.
3. Het Hollands Kampioenschap in Jaarsveld is nu gepland op zaterdag 5 september 2020. Het HK kan dan worden gehouden, mits het verbod op evenementen niet verlengd wordt.
4. De Nederlandse Kampioenschappen in Burgum zijn nu gepland op zaterdag 19 september 2020. Ook hier geldt voor zover er dan geen verbod op evenementen meer is.
5. Mochten er geen of onvoldoende reguliere wedstrijden kunnen worden gehouden dan worden de HK en het NK voorafgegaan door enige kwalificatiewedstrijden. Desnoods zonder publiek.
6. Maar wij hopen natuurlijk dat er dit seizoen nog wel wedstrijden kunnen plaatsvinden. Dat kan alleen wanneer de maatregelen in de komende periode versoepeld worden. Vooruitlopend daarop worden nu protocollen gemaakt voor de trainingen en voor de wedstrijden. Hierin wordt concreet aangegeven hoe het één en ander kan plaatsvinden op basis van de veiligheidseisen, zoals 1 ½ meter afstand houden. Deze protocollen worden ook gebruikt voor overleg met de gemeenten.
7. Er wordt vooralsnog niet gekozen voor het houden van wedstrijden zonder publiek of beperkte toelating van publiek.
8. Bij de trainingen geldt nu voor kinderen t/m 12 jaar geen afstandseis. Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt wel de 1 ½ meter regel tijdens trainingen. Volwassenen kunnen alleen individueel trainen. Ook hier worden protocollen voor opgesteld die gebruikt kunnen worden om de trainingen veilig te kunnen starten.

Deze maatregelen zijn door Polsstok Bond Holland (PBH) ontwikkeld samen met de Frysk Ljeppers Boun (FLB). Dit via de Nederlandse Fierljep Bond (NFB), waar FLB en PBH zijn aangesloten. Deze maatregelen gelden dus voor alle verenigingen die bij beide bonden zijn aangesloten. Zodra nieuwe richtlijnen door de overheid worden uitgegeven zullen de bonden via de NFB standpunten innemen over dan te nemen maatregelen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij André Faaij Voorzitter Polsstok Bond Holland Tel 06-44906856

Gjin nasjonale fierljepwedstriden dit jier

It Frysk Ljeppers Boun hat besletten dat der dit seizoen gjin nasjonale wedstriden mear hâlde wurde. Dêrby giet it ek om de Twakamp Fryslân-Hollân en de Nasjonale Fierljep Manifestaasje. As it ferbod op eveneminten net ferlinge wurdt, wurde de Fryske en Nederlânske kampioenskippen letter wol hâlden. It FK yn Winsum stiet no pland foar 5 septimber en de NK yn Burgum op 19 septimber.
It Nederlânsk Kampioenskip foar de jongerein is hielendal fan de baan, om’t dêr in soad âlden en oare belutsenen by oanwêzich wêze moatte en dat soe te riskant wêze. As der yn it seizoen net genôch reguliere wedstriden hâlden wurde kinne, dan wurde de FK en NK foarôfgien troch inkelde kwalifikaasjewedstriden. Byneed sûnder publyk.
It Boun stelt alfêst protokollen op foar trainings en wedstriden foar it gefal dat de maatregels ferromme wurde. Der wurdt foarearst noch net keazen foar it hâlden fan wedstriden sûnder of minder publyk, om’t, sa’t it Boun sels seit, by fierljeppen dochs publyk heart.

Bron Omrop fryslan

Foto Omrop fryslan