Folgje it NK fierljeppen yn Burgum

Yn Burgum wurdt sneon ljept om de Nederlânske titels. Fan twa oere ôf komme de sterkste fierljeppers fan it lân yn aksje. Op basis fan it klassemint fan de bêste sprongen wurde de ljeppers ûtnûge en dat betsjut dat der diskear 28 ljeppers út Hollân meidogge tsjin 20 Friezen.

Der binne yn totaal fiif Nederlânske titels te fertsjinjen, yn de kategoryen senioaren (16), froulju (8), junioaren (8), jonges (8) en famkes (8).

It NK fierljeppen yn Burgum is sneon fan 13.45 oere live te folgjen fia de live-stream mei kommentaar fan Freark Wijma en Hendrik Murk Haanstra. Op Omrop Fryslân radio docht Koos Wieling ferslach fan it NK.

Oane Galama Nederlânsk kampioen fierljeppen yn Burgum

Mei in nij persoanlik rekôr fan 21.40 meter is Oane Galama fan It Heidenskip sneon kampioen by de senioaren wurden op it NK fierljeppen yn Burgum. Fuort nei ôfrin fan syn sprong yn de finale hie er yn de gaten dat it in goede sprong wie, fan bliidskip dûkte er it wetter yn. Syn âlde rekôr wie 21.16 meter.

Klik hier voor video

Super, ongelofelijk!

Super, ongelofelijk!

“Super, ongelofelijk!” reagearre de farske kampioen nei syn sprong. Hy kaam mei in sprong fan 20.20 meter yn de finale, as fiifde. “Dêrom mocht ik as earste begjinne, ik siet fol fertrouwen foar de wedstriid, en wist dat der folle mear yn siet hjoed.”

De earste finalesprong wie dus 21.40 meter. “Ik wie superfocused, de stok stie goed, de oanrin fielde superlekker, ik seach de stok stean presys op de sticker, ik bleau klimmen en nei foaren sjen, ik gie mar troch en de stok bleau stean, ik kaam krekt wat te koart út dus in lyts slachje boppe-yn en ik koe myn fuotten omheech dwaan. En doe wie ik oer it baltsje, ek mear as in pear sintimeters, supermoai. Dan komt de ûntlading.”

Oane Galama hie de hiele wike al in goed gefoel. “Ik wist dat der in kâns wie om de titel te pakken, ik gean derfoar.”

Hy moast de rest fan de senioaren noch ôfwachtsje, mar dy kamen net oer syn sprong hinne. “Ik hie it op in pypfol, as ien it docht is it Jaco, mar hy wie net super, siet net goed yn de stok.”

Twad by de senioaren waard Jaco de Groot mei 21.19 en tred Thomas van Midden.

Oer tsien dagen giet Oane Galama wer nei Nij-Seelân, dêr’t er wennet. “Dit koe noch moai sa even.” Mooglik komt er oer in jier werom om syn titel te ferdigenjen.

.

Fan de 17 finalisten kamen der sân út Fryslân.

Famkes

By de famkes wie Demi Groothedde kampioen mei in sprong fan 14.50 meter. De Friezen Femke Rispens en Bente Vlas waarden twadde en tredde.

Jonges

By de jonges wie Reinier Overbeek de bêste mei 20.30 meter, in Nederlânsk rekôr. Twad waard de Fries Rutger Haanstra, ek in pr, fan 18.23 meter en tred Tymo de Haay.

Froulju

By de froulju waard Dymphie Baas-van Rooijen kampioen mei 16.11 meter, twad waard Wendy Helmus en tred de Friezinne Sigrid Bokma.

Junioaren

By de junioaren wie de Fries Freark Kramer de bêste mei in sprong fan 20.44 meter en in nij Frysk rekôr, twad de Fries Jarno Hoekstra mei in nije pr fan 19.14 meter en tred Chris Anker.

Lêste sprong foar Thewis Hobma

Foar Thewis Hobma wie sneon ien fan de lêste fierljepwedstriden. “Ik hie in goed gefoel foar dit NK, bin fit en ha goed traind en hie it gefoel dat ik hjoed meidwaan koe om de heechste prizen. It nivo wie heech en it siet my net mei, en sa kaam ik krekt bûten de finale.”

Weromsjend op syn karriêre binne it Frysk kampioenskip yn 2011 en it Nederlânsk kampioenskip yn 2013 de hichtepunten. “Mar ek it Red Bull evenemint de fierste ljepper yn Utrecht wie skitterjend, om de sport yn sa’n entoeraazje foar in grut publyk sjen te litten.” Ek is er wiis mei de groei fan Drylts as ljeppersplak. “Doe’t ik as jonkje begûn, wie it in lytse klup, no bin ik 34 en is it ien fan de grutste klups.”

Hy hie graach oer de 21 meter ljeppe wollen. “Ik tink dat ik fierder kin as myn pr sjen lit, mar dwaan is in oar ding.”

 

European Sports for All Games zondag in Burgum, 5 augustus

De Italiaanse sporters laten de kazen het werk doen

Kaasrollen is serieuze cultuursport in Italië, Belgen demonstreren drie sporten

BURGUM – Staande-wip, krulbal, krachtbal en kaasrollen, het zijn geen alledaagse sporten en het is dan ook meestal tevergeefs zoeken naar Nederlandse beoefenaars. Deze sporten zijn populair in België en Italië. Net als het Friese fierljeppen zijn het cultuursporten. Belgische en Italiaanse deelnemers demonstreren op 5 augustus op het Wetter & Willepark in Burgum deze traditionele sporten tijdens de European Sports for All Games.

Door Jelle Jeensma

Van 3 tot en 7 augustus geven tientallen organisaties, honderden vrijwilligers en deelnemers en duizenden bezoekers de traditionele sport een podium. Fryslân verwelkomt twintig internationale teams met vijftig traditionele sporten, tweehonderd deelnemers en duizenden bezoekers. Iedereen kan meedoen, op zijn of haar eigen niveau. Naast ‘Sport in je dorp’ in Burgum zijn op andere plaatsen activiteiten. The European Sports for All Games worden georganiseerd door Sport Fryslân, NOC*NSF en Tafisa, een organisatie die cultuursporten onder de aandacht brengt.

Buitenlandse teams maken zondag op hun beurt kennis met Friese sporten, zoals het fierljeppen op de schansen in Burgum. Voorzitter Hans Helmholt van de Ljeppersklup Bergum hoopt op veel toeschouwers. “Wij organiseren het Nederlands kampioenschap fierljeppen in Burgum begin september en kwamen in beeld om mee te doen aan deze games. Onze wedstrijdspringers zullen het fierljeppen aan de buitenlanders demonstreren en ze mogen het ook zelf proberen.”

In het Wetter & Willepark, vlakbij de fierljepschansen, zijn van 18.00 tot 21.00 uur drie sporten te zien. Bij staande-wip richt de boogschutter op doelen die hoog op een verticale paal worden geplaatst. Hoe meer geraakte doelen, hoe hoger de score. Bij een partijtje krulbol moeten de ballen in de vorm van een band zo dicht mogelijk bij een verticale stok rollen. Daarbij mag je de ballen van het andere team wegstoten. De speler die zijn bal het dichtst bij de stok krijgt, is de winnaar. De regels bij krachtbal zijn eenvoudig: vier spelers van een team moeten een zware bal vangen, waarna de bal in het tegenoverliggende veld van de tegenstander wordt gegooid.

Het kaasrollen wordt gedemonstreerd door de Italianen. Met behulp van een leren riem moet je de kaas een zo groot mogelijke zwieper geven en de kaas de juiste richting meegeven. De speler of het team dat de route in de minste beurten aflegt, wint dit kaasspel.

De Belgische en Italiaanse sporters logeren in Earnewâld. “Ze verblijven bij onze familie en de buren”, zegt Age Veldboom. “We maken met ons skûtsje De Swanneblom een vaartocht om ze kennis te laten maken met deze Friese cultuursport. Misschien dat ze ook nog een kanotocht maken of fietsen, maar de sporters hebben een druk programma.”
Kijk voor het hele programma op www.sportsforall2018.eu.

Bron: Weekblad Actief

Oproep voor deelnemers BLUE JUMP

Het bestuur van de Ljeppersklup Burgum nodigt hierbij de finalisten van het NK-Fierljeppen 2018 uit om deel te nemen aan de demonstratie fierljeppen in het donker.

Graag vernemen wij op zaterdag, 1 september, na het kampioenschap of je wel of niet wilt deelnemen aan deze demo. Voor de deelnemers is er na afloop een leuke attentie.

Via onderstaande link kun je een filmpje bekijken van een in 2015 gehouden Blue Jump in Burgum.

Deze demo werd gegeven in het kader van de Autismeweek.

Om die reden heeft het bestuur van de Ljeppersklup Burgum besloten om de helft van de opbrengst aan entreegelden te bestemmen voor het Autisme Kafee Tytsjerksteradiel.

Autism Speaks – Light it up Blue “Blue Jump in Burgum”